Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2018

08:38
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
08:36
4214 3fc1 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viajointskurwysyn jointskurwysyn
08:36
1675 51e8 500
08:36
6624 ab3e 500
08:35
2936 28e6 500
fot. Lindsay Dewald
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamisery misery
08:35
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viamisery misery
08:35
8276 c37d 500
Reposted fromkatisz katisz viamisery misery
08:34
4902 7ec0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
08:34
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

August 19 2018

16:53
16:53
6424 07c0 500

Linthal, Switzerland (by Dirk Dallas)

16:53
16:52

August 02 2018

07:24
7951 8101
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
07:24
07:24
07:24
07:21
3661 4350 500
07:21

July 31 2018

15:47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl