Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2018

21:24
3762 0116
Reposted fromlaters laters viacytaty cytaty
21:23
4210 65bc 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viahereyes hereyes
21:22
7197 529d 500

24ribs:

Always

Reposted fromkattrina kattrina viacytaty cytaty
21:22

May 03 2018

14:15
3469 0d0e 500
parallel life goals
Reposted fromhighringo highringo viaiwannabeyour iwannabeyour
14:15
0858 a300 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiwannabeyour iwannabeyour
14:14
14:11
mimo natłoku sprzecznych emocji i myśli warto zdecydować się na zamknięcie jednego etapu i rozpoczęcie nowego; dopóki nie odważymy się na to, nic nowego, choćby najbardziej upragnionego, zdarzyć się nie może; nie warto odrzucać czy żałować przeszłości, ale docenić każdy etap, który prowadził nas do punktu, w którym jesteśmy. 
— Joanna Heidtman
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viahereyes hereyes
14:09
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
12:54
11:52
11:52
11:52
11:52
1276 bbae 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaiwannabeyour iwannabeyour
11:50
11:50
Reposted fromshakeme shakeme viaune-raconteuse une-raconteuse
11:49
7065 ef1d

girlinthepark:

Visit Copenhagen | Nyhavn, København, Denmark. 

11:47
1031 4f26 500
nostalgia.
11:47
4741 3710 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahereyes hereyes
11:47
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl